PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“) paskirtis – pateikti paaiškinimą, kaip bendrovė MB „Deluxe clean“ (toliau – „Bendrovė“) renka ir naudoja informaciją apie vartotojus, kurie naudojasi  bet kokiomis interneto svetainės www.deluxeclean.lt (toliau – „Svetainė“) paslaugomis, joje teikiama informacija ir bet kokiomis bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“). Privatumo politikoje samprata „Jūsų asmens duomenys“ (toliau – „Asmens duomenys“) apibrėžia bet kokią informaciją, kuri leidžia nustatyti Jūsų tapatybę.

Bendrovė MB „Deluxe clean“ yra įsipareigojusi sąžiningai, saugiai ir atsakingai tvarkyti Jūsų duomenis, vadovaujantis Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais: Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ((ES) 2016/679)), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais nacionaliniais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Prašome susipažinti su ši privatumo politika, kad žinotumėte, kaip yra renkami, naudojami, perduodami ir saugomi Jūsų asmens duomenys.

Privatumo politika yra teikiama informacija apie Klientų asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą, naudojanti bendrovės „Deluxe clean“ paslaugomis, kurios yra siejamos su konkrečiais asmens duomenimis. Naudodamiesi bendrovės teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu pagal Bendrovės patvirtintą Privatumo politiką.

APIBRĖŽIMAI

Paslauga – tai bet kokia paslauga, informacijos paieška, apsilankymas svetainėje www.deluxeclean.lt, kurios valdytojas yra Bendrovė MB „Deluxe clean“.

Asmens duomenys – tai yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

Naudojimo duomenys – tai duomenys, kurie surenkami automatiškai arba generuojami naudojantis Paslauga arba iš Paslaugos infrastruktūros (internetinės svetainės, kaip pvz. apsilankymo svetainėje trukmė).

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu bendrai su kitais asmenimis, nustato tikslus ir būdus, kuriais yra ir turi būti tvarkoma asmeninė informacija. Šioje privatumo politikoje Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė MB „Deluxe clean“.

Duomenų tvarkytojas – duomenų tvarkytojas arba paslaugų teikėjas, tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu. Šioje privatumo politikoje Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra bendrovė MB „Deluxe clean“.

Duomenų subjektas (arba vartotojas) – tai bet kuris gyvas asmuo, kuris naudojasi mūsų Paslauga ir yra Asmens duomenų subjektas.

Slapukai – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Mes, bendrovė MB „Deluxe clean“, esame Asmens duomenų, patenkančių į šios politikos taikymo sritį, valdytojai. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Deluxe clean“ (toliau – „Deluxe clean“). Kontaktiniai įmonės duomenys pateikti http://deluxeclean.lt/kontaktai. Jei turite klausimų, susietų su šia Privatumo politika, prašome susisiekti su mumis per „Deluxe clean“ tinklalapį www.deluxeclean.lt arba tiesiogiai jame nurodytai kontaktais (telefonai informacijai, el. paštas).

ASMENS DUOMENYS

Bendrovė „Deluxe clean“ renka asmens duomenis, taikant BDAR nustatytus apsaugos reikalavimus.

Naudojamų asmens duomenų pavyzdžiai: vardas ir pavardė,  namų adresas, elektroninio pašto adresas, pvz. vardas.pavarde@įmonė.com; interneto protokolo (IP) adresas, slapukų identifikatoriai, informacija reikalinga atrenkant darbuotojus.

Duomenys, kurie nelaikomi asmens duomenimis: juridinio asmens kodas; elektroninio pašto adresas, pvz. info@įmonė.com; nuasmeninti duomenys.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS

Jūsų asmens duomenis mes MB „Deluxe clean“ renkame vykdydami savo veiklą ir teikdami Jums paslaugas. Jūsų asmens duomenų rinkimo tikslas  – tvarkyti asmens duomenis, kuriuos Jūs savanoriškai mums pateikiate, prieš tai gavę išsamią informaciją, apie duomenų tvarkymo tikslus bei duomenis, kurie yra reikalingi teikiant paslaugas – sudarytų sutarčių vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir bendrovė veiklos vykdymui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Bendrovė „Deluxe clean“ asmens duomenis tvarko teisiniais pagrindais, įtvirtintais BDAR 6 str., 40-49 konstatuojamosiomis dalimis  (Reglamentu ((ES) 2016/679)), 29 str. darbo grupės nuomone 06/2014 dėl duomenų valdytojo teisėtų interesų sąvokos pagal Direktyvos 95/46/EB 7 straipsnį. Bendrovė „Deluxe clean“ gali tvarkyti asmens duomenis esant šioms aplinkybėms:

-gavus atitinkamų asmenų sutikimą. Asmens sutikimas gaunamas siūlant konkrečias valymo paslaugas, apie kurias informacija teikiama svetainėje www.deluxeclean.lt

-esant sutartinei prievolei. Bendrovė „Deluxe clean“ teikia valymo paslaugas ir vykdo prekybą internetu. Asmens duomenys yra reikalingi sudarant sutartį dėl paslaugų teikimo/ produktų pardavimo, siekiant įvykdyti sutartinę prievolę. Tvarkoma informacija: asmens vardas, pavardė, paslaugos teikimo/ produktų pristatymo adresas, kredito kortelės numeris (jei mokama kortele), banko duomenys (jei mokama pavedimu).

-vykdant teisinę prievolę, nustatytą ES ar nacionalinės teisės aktuose. Teisinės prievolės įgyvendinimui, susietam su darbuotojų atranka ir samdymu naudojai asmens duomenys, esant poreikiui gauti socialinio draudimo apsaugą, įpareigotoms institucijoms teikiant asmens duomenis (darbuotojų darbo užmokestis)

-įmonės teisėtų interesų labui, patikrinus, ar tai neturi didelio poveikio asmens, kurio duomenys tvarkomi, pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Jei asmens teisės yra viršesnės už Bendrovės interesus, asmens duomenys nėra tvarkomi vadovaujantis teisėtu interesu, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

Visi asmens duomenys Bendrovėje „Deluxe clean“ yra tvarkomi tik gavus Klientų sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo. Sutikimas pateikiamas svetainėje www.deluxeclean.lt naršant svetainėje („slapukai“), užsisakant naujienlaiškius, patvirtinus sutikimo juos gauti formą („Naujienlaiškiai“), užsakant paslaugas („Paslaugos“), teikiant prašymą kandidatuoti į laisvas darbo vietas („Karjera“).

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Bendrovė „Deluxe clean“ asmens duomenis renka tik Jums juos patvirtinus laisva valia: naršant svetainėje www.deluxeclean.lt, užsakant Bendrovės teikiamas paslaugas interneto svetainėje, užsakant naujienlaiškius, susisiekiant su Bendrovės atstovais telefonu, SMS žinute, el. paštu, pateikiant savo gyvenimo aprašymą (CV), kandidatuojant į siūlomas darbo vietas.

MB „Deluxe clean“ renkami asmens duomenys toliau aprašomais būdais:

-interneto svetainės lankytojų asmens duomenys („Slapukai“);

-asmenų, norinčių gauti naujienlaiškius ir užsisakyti paslaugas duomenys, asmenims išreiškus sutikimą gauti šią informaciją el. paštu. Renkami duomenys – asmens vardas, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas („Naujienlaiškiai“, „Paslaugų užsakymas“);

-asmenų, kandidatuojančių į siūlomas darbo vietas duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas („Karjera“).

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Surinkti Jūsų asmens duomenys yra naudojami toliau aprašomais tikslais:

-rinkodaros tikslai. Asmens duomenų naudojimo pagrindas – Jūsų sutikimas („Naujienlaiškiai“; „Paslaugų užsakymas“), kuriuo Jūs sutinkate gauti el. laiškus iš bendrovės MB „Deluxe clean“ tinklalapio, kuriuose pateikiama informacija apie naujienas, Jums sugeneruotus pasiūlymus, kitus komercinius pasiūlymus, apimančius tiesiogines Bendrovės teikiamas paslaugas;

-svetainės veikimas. Interneto svetainės www.deluxeclean.lt lankytojų asmens duomenys naudojami siekiant pagerinti svetainės veikimą ir paieškos galimybes svetainėje;

-darbuotojų atrankos tikslai. Asmens duomenys renkami Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Bendrovei atsiunčiant asmeninį gyvenimo aprašymą (CV) ir/ar motyvacinį laišką.

MB „Deluxe clean“ gaunami asmens duomenys nėra naudojami jokiems kitiems tikslams nei numatyta šioje Privatumo politikoje.

MB „Deluxe clean“ įsipareigoja visus gautus Jūsų asmens duomenis apsaugoti, jų neperduodant su Bendrovės vykdoma veikla nesusijusiems tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai:

-Jūs suteikiate sutikimą asmens duomenų atskleidimui;

-teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

-Bendrovės partneriams, esant neišvengiamai būtinybei (IT sistemos priežiūros bendrovės – dėl galimos asmens duomenų apsaugos gerinimo, išieškojimo bendrovėms – esant nustatytam nemokumo atvejui)

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi nuo neteisėto jų panaudojimo, pakeitimų ir praradimo. Šiuo tikslu yra diegiamos fizinės ir techninė priemonės, kad surinkta asmens duomenų informacija būtų tinkamai naudojama ir apsaugota. Saugodama asmens duomenis bendrovė primena ir tai, kad svetainės ir internetu atliekamos operacijos nėra visiškai saugios.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus po paskutinio naudojimosi svetainės turiniu arba Bendrovės paslaugomis dienos, vadovaujantis Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Pasibaigus dviejų metų terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų nebūtų galima atstatyti, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs suteikiate sutikimą, naudoti ir saugoti asmens duomenis ilgesnį, nei numatyta 2 metų terminą.

ASMENS TEISĖS

Kiekvienas mūsų Klientas, t.y. Jūs, turite teisę:

-susipažinti su asmens duomenų politika ir gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, kokiu būtu ir tikslu duomenys yra surenkami, kaip asmens duomenys yra tvarkomi, kokia yra jų saugojimo tvarka;

-kreiptis į Bendrovę „Deluxe clean“ raštu norint: pakoreguoti/ pakeisti savo asmens duomenis, atšaukti Bendrovei suteiktą sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis; sunaikinti duomenis, jeigu jie yra pertekliniai, nepilni, neteisingi, netikslūs; sustabdyti duomenų tvarkymo procesą. Gavus prašymą, Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir atliks reikalingus veiksmus, kad būtų užtikrintas Jūsų asmens duomenų teisėtas naudojimas, kad naudojami duomenys būtų tikslūs ir teisingi;

-kreiptis raštu į Bendrovę dėl Jūsų asmens duomenų perkėlimo.

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymo ir/ar Privatumo politika, galite kreiptis tiesiogiai į Bendrovę nurodytais kontaktais: el. paštu – info@deluxeclean.lt ir telefonu +370 678 66042.

AUTOMATINIS ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS: IP ADRESAS IR SLAPUKAI

IP adresas. Renkant asmens duomenis yra atpažįstamas Kliento IP adresas, kuris yra užfiksuojamas. Jo panaudojimo paskirtis – sistemų diagnostika ir apsauga. IP adresas naudojamas formuojant rodiklius, kurie yra reikalingi svetainės lankomumo ir naudingumo vertinimui. Laikinai sistemoje saugomas klientų IP adresas yra būtinas, teikiant galimybę vartotojui naudotis interneto svetaine, nes sesijos metu turi būti išsaugotas vartotojo IP adresas. IP adresas naudojamas nustatant unikalų svetainės lankytojų skaičių ir geografinį pasiskirstymą, o ne identifikuojant konkrečius vartotojus.

Slapukai. Jie naudojami jungiantis kiekvieną kartą jungiantis prie svetainės www.deluxeclean.lt. Slapukai išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje ir padeda identifikuoti Kliento įrenginį iš kitų įrenginių tarpo. Apsilankius svetainėje www.deluxeclean.lt Jums pateikiama informacija apie „Slapukų“ naudojimą ir prašymas sutikti su „Slapukų“ naudojimu. Jei nesuteiksite sutikimo naudoti „Slapukus“, kompiuteris ar kitas įrenginys nebus sekamas, įgyvendinant tiesioginės rinkodaros tikslus. „Slapukai“ yra reikalingi svetainės funkcionavimo užtikrinimui ir nuolatiniame tobulinimui. „Slapukų“ galiojimas – 90 dienų. Norėdamas atšaukti sutikimą naudoti „Slapukus“, Klientas gali išvalyti interneto naršyklės slapukus. Klientas turi teisę blokuoti „Slapukus“, savo įrenginyje pakeisdamas nustatymus ir blokuodamas „Slapukų“ naudojimą. Atsisakius priimti „Slapukus“ dalies svetainės www.deluxeclean.lt turinys gali būti neprieinamas.

Svetainėje www.deluxeclean.lt naudojami slapukai:

-analitiniai slapukai. Slapukai (Google Analytics) leidžia skaičiuoti ir stebėti svetainės lankytojų judėjimą po svetaine ja naudojantis. Slapukų duomenų tvarkymo pagrindas – Klientų sutikimas.

-sesijos slapukai. Gerina svetainės veikimą ir renka anoniminę bendrą informaciją apie naudojimąsi svetaine.

-funkciniai slapukai. Slapukai naudojami Klientų atpažinimui, jiems pakartotinai grįžtant į svetainę, kas leidžia vertinti Klientų poreikius ir pagal juos pritaikyti svetainės turinį socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram). Slapukų duomenų tvarkymo pagrindas – Klientų sutikimas.

Slapukų nuostatos gali būti keičiamos atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių slapukų naudojimo aspektus, pakeitimus, be atskiro raštiško pranešimo.

Privatumo politikos nuostatos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Dėl Privatumo politikos nuostatų kylantys ginčai sprendžiami derybų būdu, o nerandant bendro sutarimo – teisės aktuose įtvirtintais pagrindais Lietuvos Respublikos teismuose.

NAUJIENLAIŠKIAI

Lankantis svetainėje www.deluxeclean.lt Klientas gali užsisakyti nemokamą Naujienlaiškių prenumeratą, kuri yra sukurta rinkodaros tikslais. Užsisakant naujienlaiškius, Klientas tai gali padaryti tik sutikęs su Privatumo politikos nuostatomis. Klientas bet kuriuo metu gali atšaukti naujienlaiškių prenumeratą, išreikšdamas savo valią raštu – el. paštu info@deluxeclean.lt

Užsakant naujienlaiškius renkami duomenys: vardas, el. pašto adresas (duomenys reikalingi siunčiant naujienlaiškius, jų prenumeratą užsisakiusiems klientams)

Registracijos metu renkami duomenys: registracijos data ir laikas (duomenys reikalingi vartotojų statistikos analizei).

Registruojantis ir prenumeruojant naujienlaiškius, Kliento prašoma susipažinti su Privatumo politika ir suteikti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Gauti duomenys naudojami tik naujienlaiškio siuntimo tikslais.

Gavus Kliento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Klientas užsiregistruoja gauti naujienlaiškį, kurio teisinis pagrindas BDAR 6 str. 1 d. a punktas. Naujienlaiškiai siunčiami Klientams, kurie yra įregistruoti duomenų bazėje, pagal BDAR 6 str. 1 d. b punktą.

Duomenų tvarkymo tikslas – naujienlaiškių siuntimas, jų prenumeratą užsisakiusiems Klientams.

Duomenų saugojimas – duomenys ištrinami, kai yra atsisakoma naujienlaiškio prenumeratos, tai yra, kai nebelieka jų rinkimo tikslo.

Klientas gali bet kada atšaukti Naujienlaiškio prenumeratą, pasirinkdamas naujienlaiškyje esančią nuorodą – „Atsisakyti prenumeratos“.

PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

Svetainėje www.deluxeclean.lt galima tiesiogiai užsisakyti paslaugas ir sudaryti sutartį dėl valymo paslaugų teikimo. Siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų įgyvendinimą, paslaugų užsakymo procese tvarkomi šie asmens duomenys: vardas ir pavardė, kontaktinis numeris, el. pašto adresas, objekto, kuriame teikiamos valymo paslaugos, adresas. Sudaromos sutarties duomenys: paslaugos teikimo tipas (vienkartinė/ ilgalaikė), užsakymo pobūdis ir Kliento poreikiai teikiant valymo paslaugas.

Duomenys gaunami Jums užpildant specialią užsakymo formą, pateiktą svetainėje www.deluxeclean.lt.

Visi gauti duomenys naudojami priimti užsakymą ir/ ar sudaryti sutartį dėl Jūsų pageidaujamų valymo paslaugų teikimo bei įvykdymo.

Užtikrinant teikiamų paslaugų įgyvendinimą, duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams (pvz. IT paslaugų tiekėjams); kompetentingoms valdžios ir/ar teisėsaugos institucijoms (pvz. teismai, policija ir kt.), teisinėms ar skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (pvz. esant nemokumo atvejui), draudimo bendrovėms (pvz. esant žalos atvejui). Jūsų duomenys bus teikiami šiems asmenims tik tuo atveju, jei bus reikalinga užtikrinti Bendrovės teises, Klientų pažeistus interesus, darbuotojų saugumą, teikti ir/ar ginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio paslaugų užsakymo.

Klientas gali raštiškai kreiptis į Bendrovę „Deluxe clean“ el. paštu info@deluxeclean.lt, atsisakydamas jos paslaugų ir pateikdamas prašymą dėl asmens duomenų nenaudojimo ir /ar jų sunaikinimo.

KARJERA

Bendrovė „Deluxe clean“ vykdydama savo veiklą ieško naujų komandos narių. Šiuo tikslu skiltyje „Karjera“ galima kandidatuoti į Bendrovės siūlomas darbo pozicijas. Darbuotojų paieškos tikslu yra renkami ir tvarkomi asmens duomenys gaunant Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir/ ar motyvacinį laišką bei kitą su kandidatavimu į siūlomą darbo pozicija informaciją. Siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) ir/ar motyvacinį laišką Jūs laisva valia išreiškiate savo sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis. Nesant išreikšto sutikimo tvarkyti asmens duomenis, Bendrovė negalės vertinti Jūsų kandidatūros siūlomoms pareigoms užimti.

Įvykus darbuotojų atrankai ir Jums neatitikus darbo pozicijai keliamų reikalavimų, Jūsų asmens duomenis nebus toliau laikomi, o per 5 darbo dienas bus sunaikinti/ ištrinti.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Bendrovė „Deluxe clean“ gali bet kada atnaujinti parengtą Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje www.deluxeclean.lt paskelbimo momento.

Klientams rekomenduojama periodiškai peržiūrėti Privatumo politiką ir pastebėti, ar joje nėra pasikeitimų.